เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/29/2019
วันที่แก้ไข:03/29/2019
ขนาดของไฟล์:567.99 kB
ดาวน์โหลด:679

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1272  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562

ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/20/2018
วันที่แก้ไข:06/20/2018
ขนาดของไฟล์:479.41 kB
ดาวน์โหลด:1222

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1732  ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561  เรื่อง ขอเน้นย้ำแนวทางการดำเนินการป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะนำโรค

 แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/11/2018
วันที่แก้ไข:04/11/2018
ขนาดของไฟล์:1.42 MB
ดาวน์โหลด:4463

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1046 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561  เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์” ประจำปี 2561 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์” ประจำปี 2561

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/03/2018
วันที่แก้ไข:04/03/2018
ขนาดของไฟล์:236.32 kB
ดาวน์โหลด:858

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 956 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561  เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์” ประจำปี 2561

 มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/30/2018
วันที่แก้ไข:03/30/2018
ขนาดของไฟล์:221.26 kB
ดาวน์โหลด:2619

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 848  ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561  เรื่อง มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/26/2018
วันที่แก้ไข:03/26/2018
ขนาดของไฟล์:ไม่รู้สถานะ
ดาวน์โหลด:614

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 818  ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสาร (คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/26/2018
วันที่แก้ไข:03/26/2018
ขนาดของไฟล์:37.82 kB
ดาวน์โหลด:3497

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 774  ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 การจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/07/2017
วันที่แก้ไข:04/07/2017
ขนาดของไฟล์:63.62 kB
ดาวน์โหลด:1562

มท 0810.5/ว 929  ลงวันที่  31  มีนาคม  2560  เรื่อง  การจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/16/2017
วันที่แก้ไข:02/16/2017
ขนาดของไฟล์:117.67 kB
ดาวน์โหลด:1042

มท 0810.5/ว 352  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว

มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/16/2017
วันที่แก้ไข:02/16/2017
ขนาดของไฟล์:80.9 kB
ดาวน์โหลด:1105

มท 0810.5/ว 351 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์

หน้า 2 จาก 8