เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

รายงานผลการ ติดตามแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” รายงานผลการ ติดตามแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/21/2016
วันที่แก้ไข:12/21/2016
ขนาดของไฟล์:26.25 kB
ดาวน์โหลด:764

มท 0810.5/ว2601  ลงวันที่  16  ธันวาคม  2559 เรื่อง  รายงานผลการติดตามแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  “จังหวัดสะอาด”

รายงานผลการ ติดตามแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” รายงานผลการ ติดตามแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/21/2016
วันที่แก้ไข:12/21/2016
ขนาดของไฟล์:222.74 kB
ดาวน์โหลด:751

มท 0810.5/ว2576  ลงวันที่  14 ธันวาคม  2559  เรื่อง  รายงานผลการติดตามแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  “จังหวัดสะอาด”  

 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2560 โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2560

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/22/2016
วันที่แก้ไข:11/22/2016
ขนาดของไฟล์:146.75 kB
ดาวน์โหลด:754

ที่  มท 0810.5/ว2310 ลงวันที่  7  พฤศจิกายน  2559  เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  ปีงบประมาณ  2560

สำรวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย สำรวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:11/02/2016
วันที่แก้ไข:11/02/2016
ขนาดของไฟล์:413.14 kB
ดาวน์โหลด:694

ที่  มท  0810.5/ว2213  ลงวันที่  27  ตุลาคม  2559  เรื่อง  สำรวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13 ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/06/2016
วันที่แก้ไข:10/06/2016
ขนาดของไฟล์:88.75 kB
ดาวน์โหลด:658

ที่  มท  0803.3/ว1972  ลงวันที่  29  กันยายน  2559  เรื่อง  ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของทางราชการ  หมวดที่  13  ค่าบริการทางทันตกรรม

ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคไข้ซิกา ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคไข้ซิกา

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/12/2016
วันที่แก้ไข:09/12/2016
ขนาดของไฟล์:173.75 kB
ดาวน์โหลด:737

ที่  มท  0810.5/ว1742  ลงวันที่  2  กันยายน  2559  เรื่อง  ขอความร่วมมือเตรียมความพร้อมรองรับการระบาดโรคไข้ซิกา

โครงการสร้างเครือข่ายเขตปลอดโฟม และการจัดการขยะที่เหมาะสม โครงการสร้างเครือข่ายเขตปลอดโฟม และการจัดการขยะที่เหมาะสม

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/12/2016
วันที่แก้ไข:09/12/2016
ขนาดของไฟล์:151.26 kB
ดาวน์โหลด:656

ที่  มท  0816.3/ว1730  ลงวันที่  1  กันยายน  2559  เรื่อง  โครงการสร้างเครือข่ายเขตปลอดโฟม  และการจัดการขยะที่เหมาะสม

คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมการประกอบกิจการ การล้าง อบ รม หรือสะสมยางดิบ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/17/2016
วันที่แก้ไข:08/17/2016
ขนาดของไฟล์:168.49 kB
ดาวน์โหลด:803

ที่  มท  0891.3/ว1576  ลงวันที่  15  สิงหาคม  2559  เรื่อง  คำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข  เรื่อง  แนวทางควบคุมการประกอบกิจการ  การล้าง  อบ  รม  หรือสะสมยางดิบ  พ.ศ.2559

การดำเนินการตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 12 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 การดำเนินการตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 12 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/17/2016
วันที่แก้ไข:08/17/2016
ขนาดของไฟล์:782.68 kB
ดาวน์โหลด:1014

ที่  มท  0891.3/ว1568  ลงวันที่  15  สิงหาคม  2559  เรื่อง  การดำเนินการตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  12  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ.2550

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/05/2016
วันที่แก้ไข:07/05/2016
ขนาดของไฟล์:113.65 kB
ดาวน์โหลด:660

ที่  มท  0808.2/8370  -  8445  ลงวันที่  30  มิถุนายน  2559  เรื่อง  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2559  เงินอุดหนุนทั่วไป  ไตรมาสที่  4

หน้า 3 จาก 8