เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/29/2016
วันที่แก้ไข:06/29/2016
ขนาดของไฟล์:2.94 MB
ดาวน์โหลด:791

ที่  มท  0803/ว1252  ลงวันที่  23  มิถุนายน  2559  เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ

การพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ การพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/07/2016
วันที่แก้ไข:06/07/2016
ขนาดของไฟล์:307.43 kB
ดาวน์โหลด:808

ที่ มท 0891.4/ว3046  ลงวันที่  31  พฤษภาคม  2559  เรื่อง  การพิจารณาโครงการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  (กรณีโครงการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/07/2016
วันที่แก้ไข:06/07/2016
ขนาดของไฟล์:29.6 kB
ดาวน์โหลด:1517

ที่ มท 0804.5/ว3068  ลงวันที่  1  มิถุนายน  2559  เรื่อง  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/11/2016
วันที่แก้ไข:03/11/2016
ขนาดของไฟล์:109.23 kB
ดาวน์โหลด:917

ที่ มท 0891.4/ว413 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคไข้ซิกา คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคไข้ซิกา

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/05/2016
วันที่แก้ไข:02/05/2016
ขนาดของไฟล์:282.23 kB
ดาวน์โหลด:760

ที่ มท 0891.3/ว231 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง คำแนะนำประชาชน เรื่อง โรคไข้ซิกา

ขอความร่วมมือดำเนินการกวาดล้างโปลิโอตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอระดับโลก ขอความร่วมมือดำเนินการกวาดล้างโปลิโอตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอระดับโลก

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/27/2016
วันที่แก้ไข:01/27/2016
ขนาดของไฟล์:200.03 kB
ดาวน์โหลด:749

ที่ มท 0891.3/ว179 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการกวาดล้างโปลิโอตามนโยบายฉากสุดท้ายของการกวาดล้างโปลิโอระดับโลก

โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2559 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2559

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/19/2016
วันที่แก้ไข:01/19/2016
ขนาดของไฟล์:169.76 kB
ดาวน์โหลด:781

ที่ มท 0891.3/ว80 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2559

ขอความร่วมมือในการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสุกรทั่วประเทศ ขอความร่วมมือในการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสุกรทั่วประเทศ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/19/2016
วันที่แก้ไข:01/19/2016
ขนาดของไฟล์:68.23 kB
ดาวน์โหลด:684

ที่ มท 0892.2/ว87 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือในการควบคุมสารเบต้าอะโกนิสท์ที่โรงฆ่าสุกรทั่วประเทศ

เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/13/2015
วันที่แก้ไข:10/13/2015
ขนาดของไฟล์:1.44 MB
ดาวน์โหลด:794

ที่ มท 0891.3/ว2194 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558 เรื่อง เน้นย้ำมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/15/2015
วันที่แก้ไข:07/15/2015
ขนาดของไฟล์:166.97 kB
ดาวน์โหลด:752

ที่ มท 0807.3/ว1413 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม

หน้า 4 จาก 8