เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/13/2015
วันที่แก้ไข:07/13/2015
ขนาดของไฟล์:119.07 kB
ดาวน์โหลด:774

ที่ มท 0808.2/10021-10096 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ การบริการสาธารณสุข และการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/13/2015
วันที่แก้ไข:07/13/2015
ขนาดของไฟล์:2 MB
ดาวน์โหลด:704

ที่ มท 0891.3/ว1411 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558

ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า หาก ในช่วงฤดูกาลระบาด ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า หาก ในช่วงฤดูกาลระบาด

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/16/2015
วันที่แก้ไข:06/16/2015
ขนาดของไฟล์:301.4 kB
ดาวน์โหลด:767

ที่ มท 0891.3/ว1188 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า หาก ในช่วงฤดูกาลระบาด

รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/19/2015
วันที่แก้ไข:05/19/2015
ขนาดของไฟล์:504.64 kB
ดาวน์โหลด:804

ที่ มท 0891.3/ว971 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เรื่อง รายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

การออกข้อกำหนดท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 การออกข้อกำหนดท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/12/2015
วันที่แก้ไข:05/12/2015
ขนาดของไฟล์:24.92 kB
ดาวน์โหลด:790

ที่ มท0891.3/ว895 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การออกข้อกำหนดท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

การจัดเก็บข้อมูลแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำขยะมูลฝอยมาผลิตพลังงานไฟฟ้า การจัดเก็บข้อมูลแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำขยะมูลฝอยมาผลิตพลังงานไฟฟ้า

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/12/2015
วันที่แก้ไข:03/12/2015
ขนาดของไฟล์:85.56 kB
ดาวน์โหลด:789

ที่ มท 0891.4/ว489 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2558 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำขยะมูลฝอยมาผลิตพลังงานไฟฟ้า

ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/03/2015
วันที่แก้ไข:03/03/2015
ขนาดของไฟล์:180 kB
ดาวน์โหลด:891

ที่ มท 0891.3/ว423 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอความร่วมมือในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออก

การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/10/2015
วันที่แก้ไข:02/10/2015
ขนาดของไฟล์:186.48 kB
ดาวน์โหลด:817

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๗๔๒ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/24/2014
วันที่แก้ไข:10/24/2014
ขนาดของไฟล์:55.35 kB
ดาวน์โหลด:1548

ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๓๕๗๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย

โครงการคลองสวย น้ำใสคนไทยมีความสุข โครงการคลองสวย น้ำใสคนไทยมีความสุข

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/24/2014
วันที่แก้ไข:10/24/2014
ขนาดของไฟล์:70.82 kB
ดาวน์โหลด:985

ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๓๕๐๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง โครงการคลองสวย น้ำใสคนไทยมีความสุข

หน้า 5 จาก 8