เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/28/2014
วันที่แก้ไข:07/28/2014
ขนาดของไฟล์:86 kB
ดาวน์โหลด:1026

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๒๐๒ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ รายการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ผู้ป่วยเอดส์และการสนับสนุนการบริการสาธารณสุขและรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน (การสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ)

โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/17/2014
วันที่แก้ไข:07/17/2014
ขนาดของไฟล์:153.34 kB
ดาวน์โหลด:1019

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๑๘๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/03/2014
วันที่แก้ไข:06/03/2014
ขนาดของไฟล์:41.3 kB
ดาวน์โหลด:1086

ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๓๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/03/2014
วันที่แก้ไข:06/03/2014
ขนาดของไฟล์:291.56 kB
ดาวน์โหลด:1035

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๘๔๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๗ ภาคีสุขภาพดี เวทีสู่อาเซียน

หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/19/2014
วันที่แก้ไข:05/19/2014
ขนาดของไฟล์:155.91 kB
ดาวน์โหลด:1154

ที่ มท ๐๘๐๓/ว๗๓๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน

เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๗ เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๗

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/31/2014
วันที่แก้ไข:03/31/2014
ขนาดของไฟล์:609.53 kB
ดาวน์โหลด:1420

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๔๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๗

การตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานที่ทิ้งขยะ การตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานที่ทิ้งขยะ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/31/2014
วันที่แก้ไข:03/31/2014
ขนาดของไฟล์:667.34 kB
ดาวน์โหลด:1214

ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๔๗๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานที่ทิ้งขยะ

ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์“ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์” ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์“ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์”

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/20/2014
วันที่แก้ไข:03/20/2014
ขนาดของไฟล์:35.21 kB
ดาวน์โหลด:1125

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๔๑๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์“ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์”

ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๒๕๕๗ ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๒๕๕๗

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/08/2014
วันที่แก้ไข:01/08/2014
ขนาดของไฟล์:183.42 kB
ดาวน์โหลด:1210

ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๐๖ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๗ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาทาง
วิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี ๒๕๕๗

โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/16/2013
วันที่แก้ไข:12/16/2013
ขนาดของไฟล์:820.31 kB
ดาวน์โหลด:1194

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก
เพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

หน้า 6 จาก 8