เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

กำหนดราคามาตรฐาน เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กำหนดราคามาตรฐาน เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/26/2013
วันที่แก้ไข:09/26/2013
ขนาดของไฟล์:114.08 kB
ดาวน์โหลด:2427

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๙ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง กำหนดราคามาตรฐาน
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ “ร่วมใจทำไทยให้สะอาด” ประจำปี ๒๕๕๖ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ “ร่วมใจทำไทยให้สะอาด” ประจำปี ๒๕๕๖

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/27/2013
วันที่แก้ไข:08/27/2013
ขนาดของไฟล์:385.74 kB
ดาวน์โหลด:1358

ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๘๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ “ร่วมใจทำไทยให้สะอาด”
ประจำปี ๒๕๕๖ สนับสนุนโครงการ Clean up the World ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:08/05/2013
วันที่แก้ไข:08/05/2013
ขนาดของไฟล์:85.86 kB
ดาวน์โหลด:1318

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๗๐๒ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุข

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขและการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขและการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/24/2013
วันที่แก้ไข:07/24/2013
ขนาดของไฟล์:21.15 kB
ดาวน์โหลด:1187

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๖๕๕ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุขและการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/12/2013
วันที่แก้ไข:07/12/2013
ขนาดของไฟล์:42.78 kB
ดาวน์โหลด:1343

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๕๔๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

การสนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร การสนับสนุนการดำเนินงานชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/20/2013
วันที่แก้ไข:06/20/2013
ขนาดของไฟล์:41.17 kB
ดาวน์โหลด:1415

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๖๓ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง การสนับสนุนการดำเนินงาน
ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหาร

โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขแมวเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขแมวเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/20/2013
วันที่แก้ไข:06/20/2013
ขนาดของไฟล์:391.45 kB
ดาวน์โหลด:1678

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๘๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขแมว
เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน

การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/05/2013
วันที่แก้ไข:06/05/2013
ขนาดของไฟล์:398.98 kB
ดาวน์โหลด:1587

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๑๑๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การควบคุมและป้องกันการ
ระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖

 ขอความร่วมมือในการลงทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือในการลงทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/30/2013
วันที่แก้ไข:05/30/2013
ขนาดของไฟล์:300.36 kB
ดาวน์โหลด:1419

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๑๙๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการลงทะเบียน
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/15/2013
วันที่แก้ไข:05/15/2013
ขนาดของไฟล์:291.69 kB
ดาวน์โหลด:1512

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๘๒๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)

หน้า 7 จาก 8