เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับลง ]

ขอความอนุเคราะห์เชิญประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ร่วมประชุม ขอความอนุเคราะห์เชิญประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ร่วมประชุม

วันที่ส่งมอบ:04/11/2012
วันที่แก้ไข:04/11/2012
ขนาดของไฟล์:1.01 MB
ดาวน์โหลด:44

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๙๗๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เชิญประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (นายกอบต. และ นายกเทศมนตรี) เข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล)  

เรื่อง การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๓ เรื่อง การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๓

วันที่ส่งมอบ:05/16/2012
วันที่แก้ไข:05/16/2012
ขนาดของไฟล์:53.51 kB
ดาวน์โหลด:14

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๒๖๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ มติ ๕ นโยบายสนับสนุนพื้นที่จัดการตนเองเพื่อสังคมสุขภาวะ

ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาล ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาล

วันที่ส่งมอบ:06/11/2012
วันที่แก้ไข:06/11/2012
ขนาดของไฟล์:415.27 kB
ดาวน์โหลด:30

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๑๙๓ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

เรื่อง กิจกรรมดำเนินงานโรคไข้เลือดออกและวันไข้เลือดออกอาเซียน เรื่อง กิจกรรมดำเนินงานโรคไข้เลือดออกและวันไข้เลือดออกอาเซียน

วันที่ส่งมอบ:06/11/2012
วันที่แก้ไข:06/11/2012
ขนาดของไฟล์:541.66 kB
ดาวน์โหลด:52

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๕๑๐ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง กิจกรรมดำเนินงานโรคไข้เลือดออกและวันไข้เลือดออกอาเซียน

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/20/2012
วันที่แก้ไข:12/20/2012
ขนาดของไฟล์:1.02 MB
ดาวน์โหลด:1701

ที่ มท ๐๘๐๗.๔/ว๓๓๕๐ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน

เรื่อง การเบิกจ่ายยากลูโคซามีนเฟต เรื่อง การเบิกจ่ายยากลูโคซามีนเฟต

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/08/2013
วันที่แก้ไข:01/08/2013
ขนาดของไฟล์:53.66 kB
ดาวน์โหลด:1397

ที่ มท ๐๘๐๓/ว๓๙ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การเบิกจ่ายยากลูโคซามีนเฟต

เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการด้านไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการด้านไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/24/2013
วันที่แก้ไข:04/24/2013
ขนาดของไฟล์:1.27 MB
ดาวน์โหลด:2873

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๐๒๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการ
ดำเนินการด้านไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/15/2013
วันที่แก้ไข:05/15/2013
ขนาดของไฟล์:291.69 kB
ดาวน์โหลด:1513

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๘๒๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)

 ขอความร่วมมือในการลงทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือในการลงทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/30/2013
วันที่แก้ไข:05/30/2013
ขนาดของไฟล์:300.36 kB
ดาวน์โหลด:1421

ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๑๙๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการลงทะเบียน
บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/05/2013
วันที่แก้ไข:06/05/2013
ขนาดของไฟล์:398.98 kB
ดาวน์โหลด:1588

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๑๑๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การควบคุมและป้องกันการ
ระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖

หน้า 1 จาก 8