เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต | [ เรียงลำดับขึ้น ]

 แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/11/2018
วันที่แก้ไข:04/11/2018
ขนาดของไฟล์:1.42 MB
ดาวน์โหลด:4461

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1046 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561  เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม

ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อฯ ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/20/2020
วันที่แก้ไข:03/20/2020
ขนาดของไฟล์:48.64 kB
ดาวน์โหลด:3783

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1608 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/26/2018
วันที่แก้ไข:03/26/2018
ขนาดของไฟล์:37.82 kB
ดาวน์โหลด:3492

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 774  ลงวันที่ 20 มีนาคม 2561  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการด้านไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการด้านไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/24/2013
วันที่แก้ไข:04/24/2013
ขนาดของไฟล์:1.27 MB
ดาวน์โหลด:2871

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๐๒๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง ขอความร่วมมือในการ
ดำเนินการด้านไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

 มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/30/2018
วันที่แก้ไข:03/30/2018
ขนาดของไฟล์:221.26 kB
ดาวน์โหลด:2619

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 848  ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561  เรื่อง มาตรการเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กำหนดราคามาตรฐาน เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา กำหนดราคามาตรฐาน เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/26/2013
วันที่แก้ไข:09/26/2013
ขนาดของไฟล์:114.08 kB
ดาวน์โหลด:2427

ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๙๘๙ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง กำหนดราคามาตรฐาน
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/20/2012
วันที่แก้ไข:12/20/2012
ขนาดของไฟล์:1.02 MB
ดาวน์โหลด:1701

ที่ มท ๐๘๐๗.๔/ว๓๓๕๐ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้านสาธารณภัยฉุกเฉิน

โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขแมวเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขแมวเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/20/2013
วันที่แก้ไข:06/20/2013
ขนาดของไฟล์:391.45 kB
ดาวน์โหลด:1678

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๘๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขแมว
เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน

การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖ การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/05/2013
วันที่แก้ไข:06/05/2013
ขนาดของไฟล์:398.98 kB
ดาวน์โหลด:1587

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๑๑๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การควบคุมและป้องกันการ
ระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖

การจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 การจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:04/07/2017
วันที่แก้ไข:04/07/2017
ขนาดของไฟล์:63.62 kB
ดาวน์โหลด:1561

มท 0810.5/ว 929  ลงวันที่  31  มีนาคม  2560  เรื่อง  การจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน้า 1 จาก 8