เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

คุณกำลังอยู่ที่ :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เอกสาร

จัดเรียง โดย : ชื่อ | วัน | ฮิต [ เรียงลำดับขึ้น ]

โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/17/2014
วันที่แก้ไข:07/17/2014
ขนาดของไฟล์:153.34 kB
ดาวน์โหลด:1019

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๑๘๒ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:07/13/2015
วันที่แก้ไข:07/13/2015
ขนาดของไฟล์:2 MB
ดาวน์โหลด:704

ที่ มท 0891.3/ว1411 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2558

โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2559 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2559

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:01/19/2016
วันที่แก้ไข:01/19/2016
ขนาดของไฟล์:169.76 kB
ดาวน์โหลด:781

ที่ มท 0891.3/ว80 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1 / 2559

โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:12/16/2013
วันที่แก้ไข:12/16/2013
ขนาดของไฟล์:820.31 kB
ดาวน์โหลด:1194

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก
เพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

โครงการสร้างเครือข่ายเขตปลอดโฟม  และการจัดการขยะที่เหมาะสม โครงการสร้างเครือข่ายเขตปลอดโฟม และการจัดการขยะที่เหมาะสม

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:09/12/2016
วันที่แก้ไข:09/12/2016
ขนาดของไฟล์:151.26 kB
ดาวน์โหลด:656

ที่  มท  0816.3/ว1730  ลงวันที่  1  กันยายน  2559  เรื่อง  โครงการสร้างเครือข่ายเขตปลอดโฟม  และการจัดการขยะที่เหมาะสม

โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขแมวเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขแมวเพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:06/20/2013
วันที่แก้ไข:06/20/2013
ขนาดของไฟล์:391.45 kB
ดาวน์โหลด:1678

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๘๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ เรื่อง โครงการวางแผนครอบครัวสุนัขแมว
เพื่อแก้ไขปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน

โครงการคลองสวย น้ำใสคนไทยมีความสุข โครงการคลองสวย น้ำใสคนไทยมีความสุข

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:10/24/2014
วันที่แก้ไข:10/24/2014
ขนาดของไฟล์:70.82 kB
ดาวน์โหลด:984

ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๓๕๐๒ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรื่อง โครงการคลองสวย น้ำใสคนไทยมีความสุข

แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:05/15/2013
วันที่แก้ไข:05/15/2013
ขนาดของไฟล์:291.69 kB
ดาวน์โหลด:1512

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๘๒๕ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง แผนแม่บทพัฒนาส้วมสาธารณะไทย
ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)

แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:02/16/2017
วันที่แก้ไข:02/16/2017
ขนาดของไฟล์:117.67 kB
ดาวน์โหลด:1041

มท 0810.5/ว 352  ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แนวทางการควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมว

เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๗ เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๗

ฮอต!
วันที่ส่งมอบ:03/31/2014
วันที่แก้ไข:03/31/2014
ขนาดของไฟล์:609.53 kB
ดาวน์โหลด:1419

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๔๓๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เรื่อง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๗

หน้า 1 จาก 8