รายละเอียด ของ ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง)

คุณสมบัติค่า
ชื่อ:ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง)
คำอธิบาย:

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0803.3/ว 734 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561  เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ     พ.ศ.2560

ชื่อไฟล์:k734.pdf
ขนาดของไฟล์:483.45 kB
ชนิดของไฟล์:pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้าง:thanapoom
สร้างเมื่อ: 03/19/2018 14:54
แสดงแล้ว:ทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดย:download
ฮิต:1080 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ: 03/19/2018 14:55
โฮมเพจ: