รายละเอียด ของ ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะฯ

คุณสมบัติค่า
ชื่อ:ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะฯ
คำอธิบาย:

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 3143 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยและปลูกฝังวินัยการคัดแยกขยะให้แก่เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อไฟล์:k62-3143.pdf
ขนาดของไฟล์:59.47 kB
ชนิดของไฟล์:pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้าง:thanapoom
สร้างเมื่อ: 08/14/2019 11:40
แสดงแล้ว:ทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดย:download
ฮิต:467 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ: 08/14/2019 11:42
โฮมเพจ: