รายละเอียด ของ ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563ฯ

คุณสมบัติค่า
ชื่อ:ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563ฯ
คำอธิบาย:

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 279 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 เรื่อง ขอส่งผลการพยากรณ์โรคไข้เลือดออก ปี 2563 และขอความร่วมมือดำเนินกิจกรรมป้องกันควบคุมโรคในช่วงก่อนเข้าฤดูการระบาด

ชื่อไฟล์:k63-279.rar
ขนาดของไฟล์:5.6 MB
ชนิดของไฟล์:rar (ชนิดของไฟล์: application/x-rar)
ผู้สร้าง:thanapoom
สร้างเมื่อ: 02/04/2020 08:37
แสดงแล้ว:ทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดย:download
ฮิต:175 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ: 02/04/2020 08:38
โฮมเพจ: