รายละเอียด ของ การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คุณสมบัติค่า
ชื่อ:การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
คำอธิบาย:

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0819.2/ว 870 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 เรื่อง การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ชื่อไฟล์:k63-870.pdf
ขนาดของไฟล์:1.75 MB
ชนิดของไฟล์:pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้าง:thanapoom
สร้างเมื่อ: 03/20/2020 13:17
แสดงแล้ว:ทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดย:download
ฮิต:1118 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ: 03/20/2020 13:19
โฮมเพจ: