รายละเอียด ของ ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อฯ

คุณสมบัติค่า
ชื่อ:ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อฯ
คำอธิบาย:

หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1608 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมในการควบคุมเพื่อสังเกตอาการของผู้เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่อหรือเป็นพื้นที่ระบาดต่อเนื่อง กรณีโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ชื่อไฟล์:k63-1608.pdf
ขนาดของไฟล์:48.64 kB
ชนิดของไฟล์:pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้าง:thanapoom
สร้างเมื่อ: 03/20/2020 13:23
แสดงแล้ว:ทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดย:download
ฮิต:3784 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ: 03/20/2020 13:25
โฮมเพจ: